Identitatea noastră – Cine suntem noi

O lista cu afirmatii biblice, intocmita de pastorul Neil Anderson, ce descriu identitatea noastra in Hristos.

Întrucât sunt în Hristos, prin harul lui Dumnezeu:

Sunt socotit neprihãnit şi fãcut vrednic (Romani 5:1)
Am murit cu Hristos şi am murit faţã de pãcat, iar acesta nu mai are putere sã-mi guverneze viaţa. (Romani 6:1-6)
Sunt pe veci liber de orice osândire (Romani 8:1)
Sunt în Hristos prin voia lui Dumnezeu (1 Corinteni 1:30)
Am primit Duhul care vine de la Dumnezeu ca sã putem cunoaşte lucrurile ce ni s-au dat prin harul Sãu (1 Corinteni 2:12)
Mi s-a dãruit gândul lui Hristos (1 Coriteni 2:16)
Am fost cumpãrat cu un preţ; nu mai sunt al meu, ci al Domnului (1 Corinteni 6:19,20)
Am fost pecetluit şi uns de cãtre Dumnezeu în Hristos şi pecetluit cu Duhul Sfânt, care este o arvunã a moştenirii noastre (2 Corinteni 1:21; Efeseni 1:13,14)
De vreme ce am murit, nu mai trãiesc pentru mine, ci pentru Hristos (2 Corinteni 5:14,15)
Am fost fãcut neprihãnit (2 Corinteni 5:21)
Am fost rãstignit împreunã cu Hristos şi trãiesc…dar nu mai trãiesc eu, ci Hristos trãieşte în mine. Viaţa pe care o trãiesc acum este viaţa lui Hristos (Galateni 2:20)
Am primit toate binecuvântãrile spirituale (Efeseni 1:3)
Am fost ales în Hristos înainte de întemeierea lumii, ca sã fiu sfânt şi fãrã prihanã înaintea Lui (Efeseni 1:4)
Am fost rânduit mai dinainte- dupã buna plãcere a voii Sale sã fiu înfiat prin Isus Hristos (Efeseni 1:5)
Am fost rãscumpãrat şi iertat şi sunt un receptacul al harului Sãu. Am fost înviat împreunã cu Hristos (Efeseni 1:7,80
Am fost înviat împreunã cu Hristos (Efeseni 2:5)
Am fost înviat şi pus sã şed în locurile cereşti alãturi de Hristos (Efeseni 2:6)
Prin Duh avem intrare la Tatãl (Efeseni 2:18)
Pot sã mã apropii de Dumnezeu cu îndrãznealã, libertate şi încredere (Efeseni 3:120
Am fost izbãvit de sub puterea întunericului şi strãmutat în Împãrãţia lui Hristos (Coloseni 1:13)
Am fost rãscumpãrat şi iertat prin sângele Lui de toate pãcatele . A şters datoriile care stãteau împotriva noastrã (Coloseni 1:14; 2:14)
Hristos Însuşi locuieşte în mine (Coloseni 1:27)
Sunt înrãdãcinat şi zidit în El prin credinţã (Colosni 2:7)
Am totul deplin în El (Coloseni 2:10)
Am fost tãiat împrejur spiritual (2:11)
Am fost îngropat împreunã cu Hristos şi am înviat împreunã cu El. Viaţa mea e ascunsã cu Hristos în Dumnezeu. Hristos este acum viaţa mea (Coloseni 3:1-4)
Mi s-a dat un duh de putere, de dragoste şi de chibzuinţã (2 Timotei 1:7)
Am fost mântuit şi mi s-a dat o chemare sfântã dupã hotãrârea şi harul Lui (2 Timotei, 1:9; Tit 2:11)
Întrucât sunt sfinţit şi sunt una cu Cel ce sfinţeşte, Lui nu-i este ruşine sã mã numeascã frate (Evrei 2:11)
Am dreptul sã mã apropii cu deplinã încredere de scaunul harului lui Dumnezeu, ca sã capãt îndurare şi har la vreme de nevoie (Evrei 4:16)
Am primit fãgãduinţele Sale nespus de mari şi scumpe, ca prin ele sã fiu pãrtaş firii dumnezeieşti (2 Petru 1:4)

Lasă un răspuns